چاقو جیبی
کمپرسور باد

حاشیه ی باغچه ای را که تو کاشته ای

بهار دلنشین   ،   آمده سوی چمن

ای بهار آرزو   ،   بر سرم سایه فكن

چو نسیم نو بهار   ،   بر آشیانم كن گذر

 

تا بهار زندگی ، آمد بیا آرام جان